1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Περίληψη Διεθνούς Ηλεκτρονικού...

Περίληψη Διεθνούς Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω του ΕΣΗΔΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, για την επιλογή αναδόχου του υποέργου 1 : «Σύμβουλος για την παροχή Τεχνικών, Χρηματοοικονομικών και Νομικών Συμβουλών για την Διερεύνηση δυνατότητας υλοποίησης έργων διαχείρισης αστικών λυμάτων με ΣΔΙΤ» (MIS 5135367)

Σχετικό έγγραφο

Μετάβαση στο περιεχόμενο