Τμήμα Αναδασμού και Eποικισμού

Αναπλ. Προϊσταμένη:

Σαχίνη Αικατερίνη (ΠΕ Γεωπόνων, Μάστερ)

Έδρα: Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς (Περιοχή ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.) Τ.Κ. 714 10

Τηλ. Επικοινωνίας: 2810 264958

E-mail: k.sahini@apdkritis.gov.gr

 

Αρμοδιότητες Τμήματος

Σύμφωνα με το Π.Δ. 136/2010 (ΦΕΚ. 229 Α’ /27.12.2010) είναι αρμόδιο για:

  • το συντονισμό των εργασιών αναδασμού – εποικισμού σε επίπεδο Κρήτης,
  • τη συμμετοχή σε επιτροπές που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία και σε επιτροπές ανάθεσης μελετών στον ιδιωτικό τομέα,
  • την επίβλεψη, έλεγχο και παραλαβή εργασιών που ανατίθενται στον ιδιωτικό τομέα,
  • καθώς και τη συμμετοχή σε τοπογραφικά συνεργεία για την εκτέλεση εργασιών αναδασμού – εποικισμού

Σύμφωνα με το Ν. 40612012,(ΦΕΚ 66 Α΄ /22.3.2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), αλλά και τις σχετικές εκδοθείσες εγκυκλίους, ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στον τομέα Εποικισμού :

  • συγκρότηση/συμμετοχή στην Επιτροπή Ελέγχου και Νομιμότητας του άρθρου 17, με αρμοδιότητες οι οποίες ορίζονται από το άρθρο 18 του παραπάνω Νόμου.
  • έλεγχο τήρησης των όρων και του σκοπού παραχώρησης ακινήτων, κατά κυριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 6, του Ν.Δ. 221/1974 (προκειμένου περί εκτάσεων έως 5 στρ., για την ανέγερση σταβλικών εγκαταστάσεων, σε κτηνοτρόφους) και σε περίπτωση μη τήρησης αυτών, σύνταξη Αποφάσεων, με Εισήγηση προς την Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την Ανάκληση των αποφάσεων παραχώρησης και την επαναφορά των εν λόγω εκτάσεων στην κυριότητα του Δημοσίου,
  • έλεγχο τήρησης των όρων και σκοπού παραχώρησης ακινήτων, κατά κυριότητα, σύμφωνα με το άρθρο 123, παράγραφος 10 του Αγροτικού Κώδικα (Α’ 342/1949) και σε περίπτωση μη τήρησης αυτών, σύνταξη Αποφάσεων, με Εισήγηση προς την Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, για την Ανάκληση των αποφάσεων παραχώρησης και την επαναφορά των εν λόγω εκτάσεων στην κυριότητα του Δημοσίου.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

Μίσθωση Γης