Τμήμα Προστασίας Δασών και Δασικών Εκτάσεων

Προϊσταμένη:

Φλουρής Εμμανουήλ


Κύριες Αρμοδιότητες:

  1. Την εκπόνηση προγραμμάτων αντιπυρικής προστασίας των δασών και δασικών εκτάσεων.
  2. Το σχεδιασμό και τη μελέτη μεθόδων και μέσων για την πρόληψη και καταστολή δασικών ανομημάτων και για την παροχή σχετικών οδηγιών στις δασικές υπηρεσίες του νομού για την πιστή εφαρμογή των μέτρων δασοπροστασίας.

Στο ανωτέρω Τμήμα συστήνεται Γραφείο Διεθνών Συμβάσεων, το οποίο έχει αρμοδιότητα τον έλεγχο και την εφαρμογή της σύμβασης CITES που κυρώθηκε με
το ν.2055/1992 (Α 105), περί εμπορίας ειδών της άγριας πανίδας και αυτοφυούς χλωρίδας και την έκδοση προβλεπομένων από αυτήν αδειών, με περιοχή δικαιοδοσίας του τους νομούς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης.


Στοιχεία Επικοινωνίας:

Δ/νση: Περιοχή ΤΕΙ Δασικό Φυτώριο Φοινικιάς, Τ.Κ. 71410, Τ.Θ. 2069, Νέο Στάδιο, Ηράκλειο
Τηλ.: 2810.264 949
Fax: 2810.264 956
E-mail: e.flouris@apdkritis.gov.gr