Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας (Δήμων Αγράφων και Καρπενησίου) και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του

Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας (Δήμων Αγράφων και Καρπενησίου) και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του
5 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει γνώση του περιεχομένου του αναρτημένου δασικού χάρτη, να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εκατόν πέντε (105) ημερών, η οποία αρχίζει την 19η Φεβρουαρίου 2021 ημέρα Παρασκευή.
Η καταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 3η Ιουνίου 2021 ημέρα Πέμπτη.
Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προθεσμία παρατείνεται κατά 20 ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 23η Ιουνίου 2021 ημέρα Τετάρτη.

Τροποποίηση 4.6.2021 : Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 23634/5-02-2021 (ΑΔΑ: Ω2Π0ΟΡ10-ΡΡΣ) Απόφασης της Δ/νσης Δασών Ν. Ευρυτανίας με θέμα “Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Eυρυτανίας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”.

2η τροποποίηση 1.11.2021 : 2η Τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 23634/5-02-2021 (ΑΔΑ: Ω2Π0ΟΡ10-ΡΡΣ) Απόφασης της Διεύθυνσης Δασών Ν. Ευρυτανίας με θέμα “Ανάρτηση δασικού χάρτη του συνόλου της Περιφερειακής Ενότητας Eυρυτανίας και πρόσκληση για υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του”.

3.2.2022 : Πράξη ενσωμάτωσης προδήλων σφαλμάτων στον Δασικό Χάρτη Περιφερειακής Ευρυτανίας που αναρτήθηκε με την με αριθμ. 23634/5-02-2021 (ΑΔΑ: Ω2Π0ΟΡ10-ΡΡΣ) απόφαση της Δ/νσης Δασών Ευρυτανίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την με αριθμ. 113531/4-6-2021 (ΑΔΑ: ΨΘ27ΟΡ10-ΡΘΦ) όμοια.

Συνημμένα έγγραφα 4