1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Προκήρυξη δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού...

Προκήρυξη δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας γεωθερμικού δυναμικού στις μη χαρακτηρισμένες περιοχές Κεντρικού – Νοτίου Τμήματος Λεκάνης ποταμού Στρυμόνα, Περ. Ενοτήτων Σερρών & Καβάλας, Ακροποτάμου, Περ. Ενοτήτων Καβάλας & Σερρών, Δυτικού Τμήματος Λεκάνης Δέλτα ποταμού Νέστου, Περ. Ενότητας Καβάλας και Λεκάνης Δέλτα ποταμού Έβρου, Περ. Ενότητας Έβρου

(for English please press here)

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) μέσω της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών (ΟΠΥ) της Γενικής Γραμματείας  Ενέργειας και ΟΠΥ δημοσιεύει την απόφαση με αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/56038/740/19.05.2023 και ΑΔΑ: 6ΒΤΩ4653Π8-0ΤΟ για την προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την  εκμίσθωση του δικαιώματος έρευνας γεωθερμικού δυναμικού των ως άνω μη χαρακτηρισμένων περιοχών.  Το δικαίωμα έρευνας του γεωθερμικού δυναμικού εκμισθώνεται για κάθε μη χαρακτηρισμένη περιοχή  για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από την υπογραφή της εκάστης σύμβασης μίσθωσης με δικαίωμα μονομερούς παράτασης από το μισθωτή για δύο (2) επί πλέον έτη.

Ο πλειοδοτικός διαγωνισμός θα λάβει χώρα  την 04.10.2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα  10.00 π.μ. ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού στην Αίθουσα Συσκέψεων της Γεν. Γραμματείας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Μεσογείων 119, 115 26 Αθήνα,  2ος όροφος. Οι προσφορές όσων συμμετέχουν πρέπει να κατατεθούν στο Πρωτόκολλο της Γενικής Διεύθυνσης Ορυκτών Πρώτων Υλών (Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ 115 26, 3ος όροφος, γραφείο 352) του Υ.Π.ΕΝ. το αργότερο μέχρι την έναρξη συνεδρίασης της Επιτροπής.

Το τεύχος της προκήρυξης διατίθεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  Διεύθυνση Ανάπτυξης και Πολιτικής, Μεσογείων 119, Αθήνα, ΤΚ 115 26, 3ος όροφος – Γραφείο 351, τηλ. 2131513352, και e-mail : tm.geothermia@prv.ypeka.gr, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10:00- 15:00, στην ιστοσελίδα www.latomet.gr, και στους ακόλουθους συνδέσμους :

Σύνδεσμος 1 : Απόφαση Υπουργού για την προκήρυξη του διαγωνισμού

Σύνδεσμος 2 : Τεύχος Προκήρυξης με τέσσερα (4) παραρτήματα

Σύνδεσμος 3 : 2023/S 110-345089

Πληροφοριακοί φάκελοι με γεωλογικά και γεωθερμικά στοιχεία για κάθε μία από τις ως άνω περιοχές διατίθενται από την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), 3η Είσοδος Ολυμπιακού Χωριού, Σπ. Λούη 1, 13677 Αχαρναί. Υπεύθυνος: Μάρκος Ξενάκης (Τμήμα Γεωθερμίας και Ιαματικών Φυσικών Πόρων), τηλ. 2131337255, γραφείο Α9 (1ος όροφος), ώρες επικοινωνίας 10:00 έως 15:00, e-mail : info@igme.gr και markxen@igme.gr .

 

Απόφαση μετάθεσης της ημερομηνίας διεξαγωγής του διαγωνισμού έρευνας γεωθερμικού δυναμικού με αρ. προκήρυξης ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/56038/740/19.05.2023

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ – ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο