1. Αρχική
  2. /
  3. Υπηρεσιακές ανακοινώσεις
  4. /
  5. Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων...

Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) χωροθέτησης χρήσεων γης του άρθρου 9 του π.δ/τος 59/2018, σε έκταση της ΔΕ Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής

«Η Διεύθυνση Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ταχ.δ/νση: Πανόρμου 2, 11523, Αθήνα), ως Αρχή Σχεδιασμού του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ) χωροθέτησης χρήσεων γης του άρθρου 9 του π.δ/τος 59/2018, σε έκταση της ΔΕ Μαγούλας του Δήμου Ελευσίνας, της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (Περιφέρειας Αττικής), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2 του άρθ. 7 της υπ’ αριθ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017/28.8.2006 ΚΥΑ (Β΄ 1225), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει:

α) Προσκαλεί το ενδιαφερόμενο κοινό να διατυπώσει εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις του, επί της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του θέματος, προς τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΔΙ.Π.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ταχ.δ/νση: Λεωφ. Αλεξάνδρας 11, 114 73, Αθήνα, sec.dipa@prv.ypeka.gr), μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής στις ημερήσιες εφημερίδες (σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/38181/2695/15.04.2022 – Β΄ 1923 Απόφαση τροποποίησης της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/ οικ.107017/28.8.2006 – Β΄ 1225 ΚΥΑ).

β) Ανακοινώνει ότι ο πλήρης φάκελος της ΣΜΠΕ με τις απαραίτητες πληροφορίες και στοιχεία βρίσκεται στα γραφεία της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών, Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ταχ.δ/νση: Πανόρμου 2, 115 23, Αθήνα), καθώς και στη Γραμματεία του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής (ταχ.δ/νση: Λεωφ. Συγγρού 15-17, 117 43, Αθήνα), προκειμένου να ενημερωθεί το κοινό.»

Αρχεία:

Μετάβαση στο περιεχόμενο