1. Αρχική
  2. /
  3. Προκηρύξεις Διαγωνισμών
  4. /
  5. Αξιολόγηση και αναθεώρηση του...

Αξιολόγηση και αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Υδατοκαλλιέργειες

Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr . Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής ( www.ypen.gov.gr ) αναρτάται σχετική ενημέρωση με αναφορά στον συστημικό αριθμό διαγωνισμού και διασύνδεση στον ανωτέρω ψηφιακό χώρο του ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα».

Ο συστημικός αριθμός του διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ είναι 186365.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΧΠ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΧΠ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Α1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΧΠ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Α2 ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΧΠ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Α3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΧΠ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Α4 ΤΕΥΧΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΧΠ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Α5 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΕΧΠ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

Α6 ΤΕΥΧΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΧΠ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΧΠ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΔΑΜ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΧΠ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ

Μετάβαση στο περιεχόμενο