Αποτελέσματα Ελέγχων

 Η ενίσχυση των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων αποτελεί βασικό παράγοντα για την επίτευξη της συμμόρφωσης με την περιβαλλοντική νομοθεσία και στην αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος.

Για το σκοπό αυτό, το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, Δόμησης, Ενέργειας και Μεταλλείων καταγράφει συστηματικά τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων, προσπαθώντας διαρκώς να βελτιώνει τις επιδόσεις του και να αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό.

Βάσει των τηρούμενων στοιχείων, κατά το χρονικό διάστημα από 1/1/2004 έως 31/12/2015, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος διεξήγαγαν άνω των 2.300 περιβαλλοντικών ελέγχων σε ιδιωτικά και δημόσια έργα και δραστηριότητες και, στις περιπτώσεις όπου βεβαιώθηκαν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, εισηγήθηκαν σχετικά πρόστιμα, συνολικού ύψους άνω των σαράντα εκατομμυρίων (40.000.000) ευρώ. Σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη διαδικασία ελέγχου, παράλληλα με την εισήγηση επιβολής διοικητικών κυρώσεων οι φάκελοι των υποθέσεων  αποστάλθηκαν  στους αρμόδιους εισαγγελείς για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών αδικημάτων.

 

Στο χρονικό αυτό διάστημα, κατά πολύ μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των υποθέσεων που έχουν χειριστεί με άλλους τρόπους, δηλαδή με διενέργεια χημικών αναλύσεων ή άλλων μετρήσεων, συλλογή των στοιχείων της υπόθεσης, διαβίβασή της σε άλλη αρχή ελέγχου με οδηγίες για το χειρισμό της, παρακολούθηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου και ενημέρωση των αρμόδιων εισαγγελέων ή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης στις περιπτώσεις όπου εντοπίζονται διοικητικά παραπτώματα ή ενδείξεις ποινικών ευθυνών.

Επιπλέον, οι Επιθεωρητές Περιβάλλοντος έχουν προανακριτικά καθήκοντα, βάσει των οποίων διεξάγουν προκαταρκτικές εξετάσεις, προανακρίσεις και λοιπές προανακριτικές πράξεις, υπό τις εντολές των αρμόδιων εισαγγελέων. Έχουν το δικαίωμα ελέγχου στα αρχεία κάθε υπηρεσίας, με πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα περιλαμβανομένων και των απορρήτων, πλην εκείνων που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής, της εθνικής άμυνας και της κρατικής ασφάλειας. Από την αξιολόγηση των έως τώρα ελέγχων, το βαθμό συμμόρφωσης των ελεγχόμενων και τη συνεργασία με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα και υποβάλλονται προτάσεις προς την πολιτική ηγεσία για τη βελτίωση της νομοθεσίας και της λειτουργίας της διοίκησης.

Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών ελέγχων της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος παρουσιάζονται στις ετήσιες εκθέσεις της ΕΓΣΕΕ (από το 2017 μέχρι σήμερα), όπως επίσης του τέως ΣΕΠΔΕΜ για το χρονικό διάστημα 2014-2016 και της πρώην Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) για το χρονικό διάστημα 2004-2013:

Επιπλέον, σημαντικά συμπεράσματα, στόχοι και προτάσεις βελτίωσης του έργου του ΣΕΠΔΕΜ που εξάγονται από τους ελέγχους της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος παρουσιάζονται τακτικά σε ημερίδες και επιστημονικά συνέδρια, όπως: